شاخص توده بدنی چه تاثیری بر جوش غرور جوانی دارد؟

 

 • شاخص توده بدنی چه تاثیری بر جوش غرور جوانی دارد؟
 •  

  شاخص توده بدنی چــه تاثیری بر جوش غرور جوانی دارد؟

  سلامت نیوز:آکنــه ya جوش غرور جوانی؛ ازجمله شــایع­‌ترین بیماری­‌هــای پوســتی اســت ke گاهی تــا 95 درصــد جمعیــت جــوان و میانســال ra در جمعیت‌­هــای مختلــف درگیــر می­‌کنــد. محققان ایرانی؛ در مطالعه خود be رابطه ایــن بیماری ba وزن افراد اشاره کرده‌اند.

  به گزارش سلامت نیوز be نقل از ایسنا؛ آکنه؛ شامل ضایعــات پوســتی اســت ke بیشــتر روی صــورت؛ گــردن و قسـمت فوقانـی پشـت افراد دیـده می‌­شـود. طبق آمارها؛ شــیوع ایــن بیماری در زنــان بیــن 54 تا 82 درصـد و در مـردان بیـن 18 تا 40 درصد گـزارش شـده اسـت.

  آکنـه و افزایش وزن؛ هــر دو ازجمله نشانگرهای بالینی افزایش تولید هورمون آندروژن توسط تخمدان‌ها و ya غدد آدرنال هستند ke اصطلاحا be «هایپرآندروژنیسـم» معروف است. ba توجه be ایــن موضوع؛ پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی همدان در مطالعه‌ای؛ بـه تعییـن ارتبـاط بین آکنـه و وزن افراد پرداختـه و از شاخص BMI به‌عنوان شـاخصی معتبـر بــرای وزن؛ در جهـت بررسـی آمـاری دقیق­تـر ارتباط فوق؛ اسـتفاده کرده‌اند.

  این مطالعه به‌صورت مورد شاهدی انــجـام شده و در آن؛ 220 نفر از زنان مراجعه‌کننده be درمانگاه پوست بیمارستان فرشچیان همدان مشارکت داشته‌اند.

  افراد فوق از نظر سن و مسائل اجتماعی اقتصادی ba یکدیگر مطابقت داشته و در دو گروه 110 نفری «بیمار» و «شاهد» مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

  برای انــجـام پژوهش؛ شاخص BMI افراد شرکت‌کننده محاسبه و ba یکدیگر مقایسه شــد و درعین‌حال؛ میزان آکنه در آن‌ها بر اساس سیستم نمره‌­دهی جهانی شدت آکنه اندازه­‌گیری شد. درنهایت نــیــز داده‌های حاصله be روش‌های آماری آنالیز و مورد تفسیر واقع شد.

  نتایج ایــن پژوهش نشان می‌دهد ke بین دو گروه شرکت‌کننده ازلحاظ وزن و میزان ابتلا be آکنه؛ تفاوت واضحی وجود دارد و افراد ba شاخص BMI بالاتر؛ بیشتر از سایرین از آکنه رنج می‌برند.

  بنا بر آزمون‌های آمــاری انجام‌شده در ایــن تحقیق؛ بیشـترین میانگیـن BMIهـا در گـروه آکنـه خیلـی شـدید و کمتریـن مقـدار آن نــیــز در گـروه آکنـه ملایـم دیده شد.

  دکتر یزدانفر و همکارانش ke اجرای ایــن پژوهش ra be عهده داشته‌اند؛ ba توجه be ارتبـاط یافـت شـده بیـن آکنـه و BMI یـا شـاخص وزن بــدن بالاتــر می‌گویند: کاهــش وزن؛ موضوع مهمی اســت ke بــه ایــن بیمــاران توصیــه می‌­شــود. هــمچنیــن ازآنجاکه آکنــه و وزن بــالا ازجمله معیارهــای هایپرآندروژنیســم هستند؛ بررســی می‌شود و در صــورت لــزوم درمــان ایـن دسـته از بیمـاران نــیــز می‌تواند در رونـد درمـان آکنـه کمـک مؤثری کند.

  به‌علاوه؛ محققان فوق انــجـام مطالعــات آینـده‌­نگـر بـرای تعیین رابطـه بیـن آکنـه و سـایر علائم هایپرآندروژنیسـم ra در گروه‌­هــای ســنی و جنســی مختلــف؛ be همکاران خود پیشنهاد داده‌اند.

  نتایج ایــن پژوهش؛ اخیرا به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان be چاپ رسیده است.

  http://www.salamatnews.com/news/230942/-شاخص-توده-بدنی-چه-تاثیری-بر-جوش-غرور-جوانی-دارد-

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE