مجله پزشکی سلامت
مجله پزشکی

دانشگاه تهران و استفاده از ماشین‌های حسابگر الکترونیکی

دانشگاه تهران و استفاده از ماشین‌های حسابگر الکترونیکی

مجله دانشمند- اردیبهشت ۱۳۴۷: امروزه برای آموزش دانشجویان در دانشگاه تهران از جدیدترین ماشین‌های حساب گر الکترونیکی استفاده می‌شود. قرن